นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล(Privacy Policy)
ของ 
บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด 
บทนำ
บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องกำเหนิดลมร้อนสำหรับใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เราได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และหรือผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการแนะนำรายละเอียดของสินค้าก่อนตัดสินใจออกคำสั่งซื้อกับทางบริษัท โดยบริษัท มุ่งเน้นเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงผู้คนต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้จัดทำโยบายการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นหลักประกันว่า ข้อมูลของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทนั้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างดีที่สุด ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

คำจำกัดความ
“บริษัท”หมายถึง บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด 
“ลูกค้า”หมายถึงผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 
“ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากทางเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึงบริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด และหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง พนักงานที่บริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ 

ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) 
“บริษัท”ในฐานนะ“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”ตามกฎหมาย มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 1.1 บริษัท จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไปที่มิใช่
   ลูกค้าของบริษัท แต่จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนที่เป็น Cookie ไว้ตามความ
   จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ในขณะเข้าชม โดยท่าน
   สามารถทำความเข้าใจในส่วนนโยบายการเก็บและใช้ Cookie ของบริษัท
   ได้ ตามข้อ 7 ของนโยบายนี้ ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยอมรับให้มีการ
   เก็บ Cookie ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

 1.2 บริษัท จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลที่ต้องการสั่งซื้อ
   ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านช่องทางการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ เช่น
   ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ E-Mail address หรือ Line 
   id. รวมถึงบัญชี Facebook ในกรณีที่ท่านมีการลงทะเบียนหรือติดต่อ
   บริษัทผ่าน Application ดังกล่าว ที่ปรากฎทางหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ก็เพื่อ
   ความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจหรือสั่งซื้อ และ
   เพื่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้า  

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมไว้ตามข้อ 
  2 เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือคำสั่งซื้อ หรือเพื่อการ
  แจ้งถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าร้องขอ การส่งสินค้า การรับ
  ประกันสินค้า หรือการให้บริการหลังการขาย (ถ้ามี) และอาจรวมถึงการแจ้ง
  ข่าวสารหรือข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์กับลูกค้า ซึ่ง
  ท่านสามารถยกเลิกหรือแจ้งปฏิเสธการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์
  ของบริษัท หรือติดต่อพนักงานของบริษัท ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎ
  ตามที่แจ้งไว้ท้ายนโยบายนี้  

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า นอกจากเป็นการเปิดเผยเพื่อให้บรรลุ
  วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสัญญาหรือคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้ในข้อ 2 เท่านั้น ในส่วน
  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก โดยอ้างมูลเหตุทางกฎหมายใดๆ 
  ภายใต้ข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ
  กฎหมายอื่นๆ ก็ตาม บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามหากเห็นว่า 
  มิใช่เป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อขอความยินยอมก่อนเปิดเผย
  ข้อมูลนั้นๆ แก่บุคคลภายนอก หรือหากเป็นกรณีเร่งด่วนที่ไม่อาจขอความ
  ยินยอมจากท่านก่อนได้และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอของบุคคลภายนอกได้ตาม
  บทบัญญัติของกฎหมาย บริษัท จะแจ้งถึงการเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ท่านทราบใน
  ทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูล  

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือของผู้เข้าชมเว็บไซต์ไว้
  ภายในระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือคำสั่งซื้อ หรือการบริการหลังการ
  ขาย หรือการรับประกันผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทอาจ
  จะลบหรือทำลายข้อมูลทิ้งทันที ทั้งนี้การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทมีนโยบาย
  ทำลายทิ้งทุกๆ 3 ปี นับแต่วันเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
  การสูญหาย การเข้าถึง การใช้หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
  บุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบจากบุคคลอื่น โดยบริษัทมีระเบียบ
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่งตั้งบุคลากรของบริษัท
  เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำหน้าที่ในการธำรงไว้ซึ่งความลับ 
  (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และมีสภาพพร้อม
  ใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นป้องกันการสูญหาย 
  การเข้าถึง การใช้ หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบจากบุคคลอื่น ตามมาตรฐานความมั่นคง
  ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคต 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 6.1 ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนา หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วน 
   บุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลก
   ระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 6.2 ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
   ถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
   เข้าใจผิด
 6.3 ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกกรณี เว้น
   แต่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างแจ้งชัดว่าไม่อาจกระทำได้ ซึ่งหากมีการ
   ปฏิเสธคำขอของท่านเช่นนั้น บริษัทจะแจ้งคำอธิบายเหตุผลให้ท่านทราบ
   เป็นหนังสืออนึ่งนอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านยังมีสิทธิต่างๆ ตามพ
   ระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ทุกประการ 
   โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
   ท่าน ได้ที่ผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ในเวลาทำการที่บริษัทแจ้งไว้ท้าย
   นโยบายนี้ และบริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามคำขอของท่านให้แล้วเสร็จ
   ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

7. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) 
  เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท 
  (https://heater.hakkothailand.com/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
  เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบาย
  ถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บ
  คุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาต
  ให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดที่ท่านควรทราบดังต่อไปนี้
 7.1 คุกกี้คืออะไร
   คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา 
   ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปใน
   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น 
   โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่าน
   เข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
   และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล
   ของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทาง
   ออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตาม
   ความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความ
   ปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัด
   ปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้
   งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ 
   ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ท่าน
   สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ 
   www.allaboutcookies.org

 7.2 บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร
   บริษัทใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ
   ท่าน โดยทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น เพื่อ
   อำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานของเว็บไซต์ ซึ่งอาจ
   แบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้ 
    ประเภทที่ 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำ
   ท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เฝ้าติดตามภาษา
   ที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่อง
   คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการ
   ปิดเว็บเบราว์เซอร์
    ประเภทที่ 2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่
   กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ
   บริษัทจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการ
   เว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่ง
   ขึ้น

 7.3 วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
 7.3.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภท 
   นี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถเข้า
   ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้
   ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจจะส่งผลทำให้ให้ท่านไม่
   สามารถใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของของเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องเรียก
   ใช้คุกกี้ได้
  7.3.2 คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้
   จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย
   ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
   ได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการ
   ตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเว็บเพจซึ่งท่านสามารถปรับ
   แต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามาร
   ถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 7.4 ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
   เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น  
   อย่างไรก็ตามท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของ
   เว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
   บนเว็บบราวเซอร์ของท่าน อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบน
   หน้าเว็บไซต์ของบริษัทเราได้เช่นกัน 

 7.5 การเปลี่ยนแปลงประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
   ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์หรือ 
   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะมีการแจ้งประกาศ
   นโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม ดังนั้นขอ
   แนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้
   อกำหนดดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งหากมี
   ข้อความใดที่เปลี่ยนแปลงบริษัทจะทำเครื่องหมาย “ “ ไว้ที่ข้อความดัง
   กล่าว 
 
 7.6 ติดต่อบริษัทในฐานนะผู้ควบุมข้อมูล และติดต่อผู้ประมวลผลข้อมูลของ
   บริษัท 
   หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการ 
   เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้ 
   สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อที่ บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด 
   ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 9/41 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
   โทร 0-2902-2512, 0-2516-2316 
   Email address : contact@hakkothailand.com
   Website : https://heater.hakkothailand.com 

   ผู้ประมวลผลข้อมูล : นางสาวจุฑารัตน์ อุณาสิงห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

   วันทำการปกติ : จันทร์-ศุกร์ 

   วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์

   เวลาทำการปกติ : 08.15-17.15 น. 

Create the future of heat